ความคุ้มครองหลักสำหรับประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+

คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์

ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ – ชนกับยานพาหนะทางบก
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้สำหรับกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นในระหว่างระยะเวลาประกันภัยต่อรถยนต์ รวมถึงอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ ที่มีสาเหตุมาจากการเกิดอุบัติเหตุกับยานพาหนะทางบก

 

คุ้มครองกรณีสูญหาย ไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ

รถยนต์สูญหายจากการโจรกรรม
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้สำหรับกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นในระหว่างระยะเวลาประกันภัยต่อรถยนต์ รวมถึงอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ ในกรณีที่เกิดจากการกระทำความผิดเฉพาะฐานลักทรัพย์ปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์  ยักยอกทรัพย์ และความเสียหายของรถยนต์ที่เกิดจากการกระทำความผิด หรือการพยายามกระทำความผิด

รถยนต์ไฟไหม้
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้สำหรับกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นในระหว่างระยะเวลาประกันภัยต่อรถยนต์ ของรถยนต์ที่เกิดความเสียหายจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีการเกิดไฟไหม้โดยตัวรถยนต์มีปัญหา หรือกรณีไฟไหม้ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากสาเหตุอื่นๆ

รถยนต์เสียหายจากภัยธรรมชาติ
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้สำหรับกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นในระหว่างระยะเวลาประกันภัย รวมถึงอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้  ซึ่งความเสียหายมีผลต่อรถยนต์ โดยมีสาเหตุมาจากภัยธรรมชาติต่างๆ รวมถึงน้ำท่วม

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ความรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้สำหรับกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นในระหว่างระยะเวลาประกันภัยเนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนต์ที่ใช้ หรือสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถยนต์นั้นซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอก ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้สำหรับกรณีที่เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกในระหว่างระยะเวลาประกันภัยตามความเสียหายที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย โดยความรับผิดของบริษัทจะกำหนดไว้ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ได้ระบุ

คุ้มครองเพิ่มเติมแนบท้าย

ค่ารักษาพยาบาล
บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่ารักษาพยาบาล ค่าผ่าตัด ค่าบริการทางการแพทย์  รวมถึงค่าบริการอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง ที่มีผลมาจากอุบัติเหตุในขณะอยู่ในรถยนต์ กำลังขึ้นรถยนต์ หรือกำลังลงจากรถยนต์

การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
บริษัทประกันภัยจะชดใช้การเอาประกันภัยเพิ่มของผู้ขับขี่หรือผู้โดยสาร ในกรณีที่เกิดการเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สายตา ถาวรสิ้นเชิงและการทุพพลภาพถาวร โดยมีความคุ้มครองตามจำนวนเงินที่ระบุไว้

การประกันตัวผู้ขับขี่
บริษัทประกันภัยจะดำเนินการประกันตัวผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ที่ได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย ในกรณีของรถยนต์ที่ทำประกันภัยประสบอุบัติเหตุ เป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และเข้าสู่ขั้นตอนการสอบสวนของตำรวจ ทำให้ถูกคุมตัวไว้เพื่อดำเนินคดี