ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้งานของเว็บไซต์ fininsurance.co.th โปรดให้ความสำคัญและพิจารณาเงื่อนไขเหล่านี้เพื่อสิทธิประโยชน์ของคุณ โดยเงื่อนไขและข้อตกลงนี้ใช้ในการเข้าถึงและ การใช้งานของเว็บไซต์ Fin Insurance Broker Co. Ltd. โดยหลักการเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ที่เรานำเสนอ ทางฟินอินชัวรันส์ จะถือว่าคุณยินยอมที่จะรับเงื่อนไขและข้อกำหนดโดยไม่มีข้อจำกัดหรือข้อแม้ใดๆ หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านี้ โปรดยุติการใช้งานการ หรือใช้บริการของเว็บไซต์โดยทันที
หมายเหตุ Fininsurance ไม่ใช่
บริษัทประกันภัย ธนาคาร  หรือสถาบันทางการเงิน แต่เป็นช่องทางที่ใช้ในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และประกันภัยเท่านั้น

หลักการทั่วไป

ขอบเขตของ Fin Insurance Broker Co. Ltd. ที่ใช้ในเงื่อนไขและข้อตกลงนี้หมายถึง ผลิตภัณฑ์ และบริการของเว็บไซต์ fininsurance.co.th และกลุ่มบริษัทประกันภัยที่เป็นพันธมิตรกับเรา ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อใช้ในการควบคุมการเข้าถึงและการใช้บริการที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ได้แก่ การทำธุรกรรมทางการเงิน ผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น ราคาประกันภัยรถยนต์แต่ละประเภท ผลิตภัณฑ์หรือบริการเสริม เป็นต้น โดยข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ fininsurance.co.th สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณสามารถเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าคุณได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว

ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ในเว็บไซต์นี้และเนื้อหา ข้อความ ภาพ กราฟฟิก  ไฟล์ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์เสียง ไฟล์วิดีโอและการจัดวาง เป็นทรัพย์สินของ Fin Insurance Broker Co. Ltd. และได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ ไม่มีส่วนหนึ่งหรือบางส่วนของเว็บไซต์นี้ที่จะถูกเปลี่ยนแปลง คัดลอก แจกจ่าย ส่งต่อ ขายหรือกระทำการใดๆ ในเชิงพาณิชย์ โดยมิได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fin Insurance Broker Co. Ltd. ก่อน  หากมีการทำซ้ำโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว รวมถึงการส่งต่อหรือการลอกเลียนแบบอื่นๆ ของเนื้อหาเว็บไซต์ Fin Insurance Broker Co. Ltd. อาจเป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งอาจเป็นเรื่องของการดำเนินการตามกฎหมาย โดยบริษัทปฏิเสธความรับผิดชอบที่อาจเกิดขึ้นจากการทำซ้ำที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการใช้เนื้อหาของ Fin Insurance Broker Co. Ltd.

การทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์

– ในบางกรณีบริษัทอาจจะไม่ได้รับการยืนยันการชำระเงินของคุณด้วยเหตุผล เช่น เกิดความผิดพลาดจากระบบคอมพิวเตอร์ ข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของทั้งสองฝ่าย ขอให้คุณรับทราบเกี่ยวกับขอบเขตของกฎหมาย ซึ่งบริษัทไม่อาจรับผิดชอบในความสูญเสียหรือความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุทางตรงหรือทางอ้อม หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

– ข้อมูลบัตรเครดิตหรือข้อมูลทางการเงินของคุณ ทางบริษัทอาจเก็บไว้หลังจากการชำระเงิน เพื่อนำมาใช้ในกรณีที่เป็นข้อยกเว้น เช่นเมื่อมีการคืนเงินให้คุณผ่านช่องทาง หรือเลขบัญชีที่คุณได้มีการชำระมาแล้ว