นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์บริษัท ฟิน อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

บริษัท ฟิน อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด (ซึ่งต่อจากนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ ดังนั้น เราจึงขอให้รับรองความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลที่คุณมอบให้ เพื่อนำมาใช้บนเว็บไซต์นี้ด้วยนโยบายความเป็นส่วน ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของฟินอินชัวรันส์ คุณยินยอมให้ฟินอินชัวรันส์ สามารถเก็บบันทึกข้อมูลของคุณได้ภายใต้เงื่อนไขที่ปรากฏในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การเก็บและการใช้ข้อมูลส่วนตัว

เว็บไซต์ของฟินอินชัวรันส์ จะสอบถามข้อมูลส่วนตัวของคุณ โดยฟินอินชัวรันส์ จะนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ติดต่อคุณเพื่อคัดสรรค์ผลิตภัณฑ์ บริการหรือทำธุรกรรมต่างๆ ตามที่คุณได้ร้องขอหรือมอบอำนาจให้ รวมถึงป้องกันการฉ้อโกง ประเมินความต้องการในส่วนประกันภัย และนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการเสริมเพิ่มเติม ซึ่งสามารถสร้างสิทธิประโยชน์แก่คุณได้

การจัดการข้อมูลส่วนตัวของคุณ

ข้อมูลส่วนตัวของคุณที่ได้มอบให้แก่เว็บไซต์ของฟินอินชัวรันส์ จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับด้วยความระมัดระวัง อย่างเข้มงวดตลอดเวลาเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ จะถูกจำกัดการเข้าถึงให้สามารถเข้าได้กับเฉพาะพนักงานของเราที่ได้รับอนุญาต ได้ผ่านการฝึกฝนให้ดูแลจัดการข้อมูลโดยเฉพาะ และมีหน้างานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยบุคคลที่กล่าวมาจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้เป็นความลับ และเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณตลอดเวลา

ฟินอินชัวรันส์ อาจมีการส่งอีเมล จดหมายข่าว หรือ SMS ถึงคุณเพื่อแจ้งข้อมูล ข่าวสาร ผลิตภัณฑ์  โปรโมชัน ล่าสุดของเว็บไซต์ เป็นครั้งคราวในแต่ละกรณี หากคุณไม่ประสงค์รับข้อมูลเหล่านี้ คุณสามารถแจ้งยกเลิกการรับส่งข้อมูลดังกล่าว โดยแจ้งมายังทีมงานของเราผ่านช่องทางต่างๆที่ติดต่อได้

การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณ

ฟินอินชัวรันส์ ไม่มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณแก่บุคคลที่ 3 ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือองค์กรภายนอกเว้นแต่ในกรณีดังกล่าว

  • เมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายของประเทศไทย

  • เมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งของหน่วยงานของรัฐ

  • เมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องปกป้องผลประโยชน์ของสาธารณชน เช่น การสืบสวน สอบสวน การพิจารณาคดี เป็นต้น

  • เมื่อทางเราได้รับความยินยอมจากคุณหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้นๆ

เพื่อสร้างความมั่นใจว่าคุณจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่ดีจากผลิตภัณฑ์และบริการของฟินอินชัวรันส์ที่เราคัดสรรค์มาให้คุณอย่างเต็มที่ และเหมาะสมกับความต้องการของคุณ ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินของคุณอาจถูกมอบให้แก่พันธมิตรทางการค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เป็นครั้งคราว

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของคุณ

ฟินอินชัวร์ ใส่ใจ และพร้อมดูแลรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณจากการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยฟินอินชัวรันส์ได้พัฒนาระบบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณให้ปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา